Điện-Điện Tử

CÁCH LOẠI BỎ THUỘC TÍNH TỰ XÁC ĐỊNH TRONG BẢNG THAM SỐ TRONG ORCAD

  1. Chọn đối tượng có thuộc tính muôn loại bỏ tại cột đầu tiên của bảng trích duyệt tham số mới.
  2. Chọn tiêu đề của thuộc tính muôn loại bỏ.

Kích Remove

Post Comment