Lệnh bill of materials

Lệnh này dùng để tạo bảng tổng hợp linh kiện, nó sẽ liệt kê chi tiết tất cả linh kiện thành một tập tin. Bảng liệt kê chi tiết bao gồm: các thuộc tính thành phần, số lượng, tên đối chiếu và giá trị của từng linh kiện.

Với các linh kiện không có chân nối mạch, bạn cũng có thể liệt kê chúng chưng trong bảng tổng kết. Ngoài ra, lệnh này còn cho phép bạn gán thêm thống tin tiêu đề vào bảng tổng hợp như: tên sơ đồ mạch, số trang, ngày thiết kế, …

Khung thoại Bill of Materials như sau:

bang boom 1

 

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng
 • Thành phần Scope chứa hai tùy chọn:

-    Process entire design: Xử lý trong toàn bộ văn bản.

-    Process selection: Chỉ xử lý các trang được chọn.

 • Thành phần Mode

Chỉ định chế độ cập nhật linh kiện mẫu hoặc mạng kết mạch.

 • Thành phần Header

Tựa đề được đặt ngay đầu mỗi trang, bạn cũng có thế dùng khung tựa đề này đề gán nhừng tiêu đề cột. Nếu bạn muồn các thành phần trong tiêu đề được phản cách bằng các phím

Tab, dùng tham số \t trong khung tiêu đề và sau đó chèn các phím Tab tương ứng trong trường Combined property string.

 • Combined Property string

Chỉ định thuộc tính nào sẽ được bao gồm hay loại bỏ trong bản liệt kê chi tiết linh kiện và dạng xuất tuỳ theo thước Tab đã chèn cũng như thứ tự mà bạn đã gán cho các thuộc tính.

 • Thành phần Place each part entry on a separate line

Khi thành phần này được chọn thì những linh kiện sẽ được trình bày trên một dòng riêng biệt.

 • Merge an include file with report

Ghép tập tin bao gồm trong bản báo cáo.

 • Combined property string

Chỉ định thuộc tính trùng khớp với giá trị đã gán trong cặp nháy trên mỗi dòng của tập tin bao gồm.

 • Report file

Tên tập tin có chứa bản liệt kê chi tiết linh kiện.

Phương pháp tạo bản tổng hợp

 1. Tạo tập tin bao gồm bằng chương trình xử lý văn bản bất kỳ.
 2. Từ khung cửa sổ Project Manager, chọn Bill of Materials từ menu Tools, khung thoại Bill of materials xuất hiện cho phép bạn đánh dấu chọn các thành phần cho phù hợp. Bạn muốn gộp chung tập tin bao gồm thì đánh dâu chọn thành phần Merge an include file with report, đánh chuỗi thuộc tính đâ kết hợp và tập tin bao gồm.
 3. KíchOK.

❖    LỆNH EXPORT PROPERTIES

Lưu giữ các thuộc tính của các trang thiết kế đã chọn vào tập tin. Tập tin này có thể xử lý từ các bảng tham số hoặc các phần mềm cơ sở dữ liệu.

Công cụ này còn cho phép bạn sửa đổi các thuộc tính của linh kiện và các chân cắm trong các chương trình bảng tính, cơ sở dữ liệu hay các chương trình xử lý văn bản có tính hỗ trợ về các thước Tab. Bạn phải xuất các thuộc tính này sang tập tin thuộc tính, dùng các trình ứng dụng để thay đổi thuộc tính, sau đó, bạn nhập các thuộc tính đã thay đổi này trở lại.

Phương pháp xuất cảc thuộc tính linh kiện và chăn linh kiện

 1. Mở thư viện hay bản thiết kế có chứa linh kiện muốn xuất.
 2. Chọn các trang sơ đồ có chứa linh kiện muốn xuất trong các bản thiết kế. Trong các thư viện thì bạn kích chọn các linh kiện.
 3. Từ menu Tools, chọn Export Properties, khung thoại Export Properties hiện lên màn hình
.

bang boom 2

 

 1. Trường Scope cho phép bạn chỉ định tập tin thuộc tính chứa tất cả linh kiện hay chỉ những linh kiện đã chọn. Trường Contents chỉ định xuất hay không xuất thuộc tính của chân cắm theo các thuộc tính của linh kiện.
 2. KíchOK.
       

Còn nhiều bài nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website