CHƯƠNG 5: CÁC MÁY ĐỊNH LƯỢNG 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ỨNG DỤNG Trong các nhà máy thực phẩm, quá trình định lượng nguyên liệu, định lượng vật liệu…

CHƯƠNG 4. CÁC MÁY ÉP 4.1. Khái niệm: Ép là quá trình tác ñộng lực cơ học lên vật liệu làm vật liệu bị biến dạng nhằm  mục ñích:. –…