Khi đọc bản vẽ bê tông cốt thép, trước tiên phải xem cách bốtrí cốt thép trên  hình  chiếu  chính ( hình  IV.7).  Căn  cứ vào  số hi ệu  của …

Trên thế giới có nhiều loại máy CNC nhưng thông dụng nhất là hệ điều hành Fanuc. Hầu như tất cả công ty, nhà máy gia công cơ khí đều…

Autocad là một phần mềm rất thông dụng, nó thông dụng đến nỗi sinh viên các ngành bên kinh tế còn biết. Một phần mềm nhẹ nhàng nhưng lại giúp…