CNC

G81 – Chu kỳ khoan

G98 (G99) G81 X.. Y.. R- Z.. F..
BƯỚCChu kỳ G81
1Chuyển động nhanh đến vị trí XY
2Chuyển động nhanh đến mức R
3Chuyển động cắt gọt đến chiều sâu Z
4Lùi nhanh đến mức ban đẩu (với G98) hoặc lùi nhanh đến mức R (với G99)

24.6.1

Hình 24.7. Chu kỳ cố định G81 – thường dùng để khoan lỗ24.7

Post Comment