Vật liệu

Kết nối kim loại và độ bền

ở thể rắn, kim loại có một kết nối chặt. Nguyên nhân là lực kết nối kim loại giữ chặt từng phẩn tử nhỏ với nhau. Sự kết nối kim loại sinh ra trong quá trình khai thác kim loại. Ngay sau khi khử chất quặng, các nguyên tử kim ioại gặp gỡ và kết dính với nhau. Trong khi khử, những điện tử có kết nối lỏng lẻo của nguyên tử kim loại được tách rời (Hình 2).

ky3

Chúng bao bọc khối nguyên tử kim loại dưới hình thức đám mây điện tử. Những điện tử có thể di chuyển tự do trong đám mây điện tử, nhưng không tách rời vùng này. Chúng giữcác nguyên tử1 kim loại với nhau như là một loại “nhựa gắn (ma tít) điện tử”.

Sự kết nối kim loại tác động đến việc kết hợp cực kỳ chặt chẽ của các phần tử kim loại và do đó quyết định độ bền của kim loại.

Khả năng dẫn điện

Những điện tử di chuyển tự do có thể bị một điện áp làm cho chuyển động (Hình 3). Một dòng điện tử sẽ chạy qua (dòng điện).

ky4

Hình 3: Dòng dẫn điện trong một dây kim loại

11 Ở đáy được gọi một cách đơn giàn bàng từ ngữ nguyên tử kim loại. Chính xác theo khoa học phải gọi là ion kim loại (người dịch).

Post Comment