Lệnh copy có chức năng sao chép các đối tượng trong modul lắp ráp trên phần mềm Inventor
copy

copy1 : Chọn những chi tiết cần sao chép.

copy2: Chi tiết được sao chép trở thành một chi tiết mới và độc lập với chi tiết gốc.

copy3: Dùng lại chi tiết gốc,chi tiết được sao chép và chi tiết gốc thực chất là chi tiết dùng lại

copy4: Loại bỏ một số chi tiết đã được chọn.

Kích chọn Next để chuyển sang bảng thoại File Name

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

copy5

 

 

Prefix : Đặt tiền tố cho chi tiết tạo mới từ tên của chi tiết gốc.

Suffix : Đặt hậu tố cho chi tiết tạo mới từ tên của chi tiết gốc

Component Destination: Chọn môi trường kích hoạt chi tiết được sao chép.

Insert in Assembly : Chèn vào cụm lắp ráp hiện hành.

Open in New Window : Mở một môi trường mới.

Chọn OK để chấp nhận lệnh.

copy6

 

 

THIẾT KẾ SẢN PHẨM VỚI AUTODESK INVENTOR 2014

LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH THIẾT KẾ KIM LOẠI TẤM

LẮP RÁP VÀ XUẤT BẢN VẼ VỚI INVENTOR 2014

PHÂN TÍCH ĐỘNG LỰC HỌC VỚI INVENTOR 

Kho tài liệu CAD/CAM/CNC: Vntechpay

       

Còn nhiều bài nữa!