Điện-Điện Tử

LỆNH LINE TRONG ORCAD, VẼ MẠCH TRONG ORCAD

Vẽ các đường thẳng trong trang thiết kế mạch.

  1. Mở trang thiết kế mạch mới.
  2. Từ menu Place, chọn line hoặc kích công cụ line trên thanh công cụ.
  3. Công cụ line có hình chữ thập bám theo con trỏ, kích nút trái chuột tại vị trí đầu tiên của đường thẳng. Rê chuột di chuyển đến vị trí thứ hai của đường thẳng, kích tiếp nút trái chuột để kết thúc đường vẽ.
  4. Lặp lại các bước trên cho các đường thẳng khác.
  5. Bạn kích nút phải chuột và chọn End Mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.

Post Comment