Lệnh mirror dùng để đối xúng một đối tượng qua một mặt phẳng. Có thể dùng lệnh này để sao chép trong modul lắp ráp trên phần mềm inventor 

 

mirror

mirror1 Chọn những chi tiết cần sao chép.

mirror2 Chọn mặt phẳng đối xứng

mirror3  Chi tiết được sao chép trở thành một chi tiết mới và độc lập với chi tiết gốc.

   lenh-phac-thao-solidworks    Vẽ mẫu điêu khắc 3D  
Tài liệu học vận hành máy CNC Đào tạo thiết kế cơ khí 3D Dạy lập trình gia công Mastercam Đào tạo thiết kế vẽ mẫu điêu khắc Bộ 4 DVD eEbook ngành xây dựng

mirror4 Dùng lại chi tiết gốc,chi tiết được sao chép và chi tiết gốc thực chất là chi tiết gốc được sử dụng lại

mirror5 Loại bỏ một số chi tiết đã được chọn.

Kích chọn Next để chuyển sang bảng thoại File Name

Naming Scheme:

Prefix : Đặt tiền tố cho chi tiết tạo mới từ tên của chi tiết gốc.

Suffix : Đặt hậu tố cho chi tiết tạo mới từ tên của chi tiết gốc

Component Destination: Chọn môi trường kích hoạt chi tiết được sao chép.

Insert in ssembly : Chèn vào cụm lắp ráp hiện hành.

Open in New Window : Mở một môi trường mới.

Chọn OK để chấp nhận lệnh.

mirror6

 

Tài liệu CAD/CAM/CNC: vntechpay

       

Còn nhiều bài nữa!