Thép tùy theo ứng dụng được phân chia thành thép chế tạo (thép kết cấu) và thép dụng cụ. Thép chế tạo được dùng để gia công những chi tiết…