Điện-Điện Tử

TẠO THUỘC TÍNH MỚI TRONG ORCAD

  1. Từ khung cửa sổ Project Manager, chọn Edit / Browse.
  2. Bảng tham số Browse hiện lên màn hình, bảng này trích duyệt thuộc tính của toàn bộ đối tượng đang được chọn:
  3. Chọn các linh kiện hay đối tượng mà bạn muốn gán thuộc tính mới tại cột đầu tiên của bảng tham số này.
  4. Chọn Edit/ Properties. Các đối tượng này sẽ hiện ra trong bảng tham số mới:

thuoc tinh 1
 

  1. Đặt tên và giá trị cho thuộc tính mới và kích OK. Thuộc tính mới này sẽ được thêm vào cho đối tượng này.
  2. thuoc tinh 2 thuoc tinh 3

Post Comment