Điện-Điện Tử

HƯỚNG DẪN ĐẶT LINH KIỆN VÀO TRANG THIÊT KÊ MẠCH TRONG ORCAD

  1. Từ menu Place chọn Part, xuất hiện khung thoại Place Part.
  2. Kích chọn linh kiện từ danh sách Part list hay đánh tên của linh kiện muốn chọn vào hộp thoại Part.
  3. Khung thoại Preview hiện linh kiện đang được chọn. Kích OK.
  4. Linh kiện được chọn sẽ bám theo con trỏ, bạn chọn vị trí để đặt và kích nút trái chuột. (Nếu bạn muốn đặt cũng linh kiện này nhưng ỏ’ vị trí khác thì di chuyển chuột đến vị trí khác và kích nút trái chuột).
  5. Khi đặt linh kiện xong, bạn kích nút phải chuột và chọn Enđ Mode từ menu xổ để kết thúc lệnh.

Sau khi đặt các linh kiện này vào trang thiết kế mạch, bạn có thể xoay, lật hoặc thay đổi thuộc tính của chúng theo ý mình.

Post Comment