Tiêu chuẩn

Lắp ghép và các loại lắp ghép

Khái niệm lắp ghép:

 

 lapghep1

Các bề mặt lắp ghép được chia làm hai loại: bề mặt bao (chi tiết 1 trên hình 1.3) và bề mặt bị bao (chi tiết 2 hình 1.3). Mối lắp ghép bao giờ cũng có chung một kích thước danh nghĩa cho cả chi tiết và gọi là kích thước danh nghĩa của lắp ghép

 

Các mối ghép trong chế tạo máy được phân thành:

– Lắp ghép bề mặt trơn:

+ Lắp ghép trụ trơn: bề mặt lắp ghép là bề mặt trụ trơn.

+ Lắp ghép phẳng: bề mặt lắp ghép là bề mặt phẳng.

– Lắp ghép ren.

– Lắp ghép truyền động bánh răng.

 

Phân loại lắp ghép trụ trơn.

Nhóm lắp lỏng:

Kích thước lắp ghép của lỗ lớn hơn trục

lapghep2
 

Độ hở kí hiệu là S:

S = D –d

Độ hở lớn nhất:

Smax = Dmax –dmin =ES –ei

Độ hở nhỏ nhất:

Smin =Dmin –dmax =EI –es.

Độ hở trung bình:

Stb =

Dung sai độ hở Ts.

Ts = Smax – Smin =TD  + Td

lapghep3

Nhóm lắp chặt:

Độ dôi kí hiệu là N :

N= d- D

Độ dôi lớn nhất :

Nmax = dmax –Dmin = es –EI

Độ dôi nhỏ nhất:

Nmin=dmin-Dmax =ei – ES

Độ dôi trung bình :

Ntb =

Dung sai độ dôi : TN = Nmax –Nmin =TD + Td

 

Nhóm lắp trung gian:

Lắp ghép trung gian là loại lắp ghép quá độ giữa lắp ghép có độ hở và lắp ghép có độ dôi. Trong lắp ghép này tùy theo kích thước của chi tiết lỗ và chi tiết trục (kích thước thực tế trong phạm vi dung sai) mà lắp ghép có độ hở hoặc lắp ghép có độ dôi.

 

lapghep4

 

Nếu lắp chi tiết lỗ có kích thước giới hạn lớn nhất với chi tiết trục có kích thước giới hạn nhỏ nhất thì lắp ghép có độ hở lớn nhất:

Smax = Dmax – dmin =ES-ei.

Nếu lắp chi tiết lỗ có kích thước giới hạn nhỏ nhất với chi tiết trục có kích thước giới hạn lớn nhất thì lắp ghép có độ dôi lớn nhất.

Nmax = dmax –D min=es –EI

Dung sai của lắp ghép trung gian là dung sai độ hở hoặc dung sai trung gian.

Ts =TN =Nmax + Smax =TD + Td

Nếu lắp ghép có độ hở lớn nhất lớn hơn độ dôi lớn nhất thì lắp có độ hở trung bình.

Nếu lắp ghép có độ dôi lớn nhất lớn hơn độ hở lớn nhất thì lắp ghép có độ hở trung bình.

Stb =

Độ hở trung bình hoặc độ dôi trung bình trong các lắp ghép đạt được khi các kích thước của các chi tiết được chế tạo theo các trị số trung bình của dung sai của chúng.

Ntb =

 

Hệ thống lắp ghép

Lắp theo hệ thống lỗ

Trong hệ thống lỗ, lỗ là chi tiết cơ sở nên còn gọi là hệ

lỗ cơ sở.

• Chi tiết lỗ cơ sở kí hiệu là H và EI = 0 nên Dmin = D, ES =TD

lapghep5

 Lắp theo hệ thống trục

Trong hệ thống trục, trục là chi tiết cơ sở nên còn gọi là

hệ trục cơ sở.

• Chi tiết trục cơ sở kí hiệu là h và es = 0 nên dmax = d, ei = -Td.

 

lapghep6

Post Comment