Điện-Điện Tử

PHƯƠNG PHÁP THAY ĐỔI KỶ HIỆU NGUỒN TRONG ORACAD

  1. Chọn nguồn cần thay đổi ký hiệu từ trang sơ đồ thiết kế mạch. Chọn Properties từ menu Edit hay kích nút phải chuột, chọn Edit Properties từ menu xổ.

pk1

Từ đó, bạn có thể thay đổi kí hiệu và click OK

Post Comment