XỬ LÝ NƯỚC THẢI AXIT KIỀM Phân xưởng mạ thường dùng các dung dịch mạ khác nhau, công nghệ sản xuất khác nhau, nước thải có axit kiềm khác nhau,…