MẠ ĐỒNG HÓA HỌC Lớp mạ đồng hóa học là đồng tinh khiết, chịu ăn mòn kém, thông thường chi dùng làm lớp mạ đồng lót. Mạ đồng hóa học…