Vật liệu

So sánh thành phẩn carbon trong thép đúc và gang đúc

Cùng với những nguyên liệu hợp kim khác, thành phẩn carbon của thép đúc và gang đúc (Bảng 2) ảnh hưởng đến cấu trúc (Trang 246). cấu trúc có tính quyết định đến cơ tính (Trang 242), thí dụ như độ bển kéo, và cho đặc tính gia công (Trang 244) thí dụ tính đúc, tính gia công cắt gọt hoặc tính biến dạng.

vo1

Post Comment